Vành Nhựa Bảo Vệ Tránh Dịch Bệnh Làm Theo Đơn Đặt Hàng Agribank.