Nón Kết – Mẫu Nón 017 – Mẫu Nón Kết Lính Rằn Rì Trắng.