Nón Kết – Mẫu Nón 016 – Mẫu Nón Kết Lưới Lính Rằn Rì Trắng.