Vành Mũ Chống Dịch Bệnh Loại Đơn Giản, Dùng Dây Cột Phía Sau.