Vành Chống Dịch Bằng Nhựa Dùng Để Chống Giọt Bắn Mẫu Đơn Giản Màu Hồng.