Nón Vải Công Nhân Kiểu Nón Có Chóp Mũ Là Lưới Trùm Tóc