Ủng đi mưa tiện lợi – Loại ủng đi mưa đơn giản dùng một lần.