Nón Kết – Mẫu Nón 014 – Mẫu Nón Kết Lưới Rằn Ri Màu Lính Bộ Binh.