Nón Kết LA 47 – Loại Mũ Lưỡi Trai Xanh Biển Được Thêu Logo Theo Yêu Cầu.