Bọc Trùm Giày Đi Mưa Chống Ngập – Loại Bọc Trùm Giày Bảo Vệ Chân Đi Mưa Tiện Lợi Dùng 1 Lần.