Nón Tai Bèo Thêu Logo – Mẫu Nón Tai Bèo Vành Rộng Có Dây Đeo Ở Cổ Thêu Logo AHTC Theo Yêu Cầu.